Kreditprövning

När du ansöker om ett lån hos Kreditkontot får du som kund fylla i ett ansökningsformulär med frågor gällande din nuvarande ekonomiska situation. Denna information, i kombination med en kreditupplysning från Bisnode, använder Kreditkontot till att utvärdera din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestäms hur mycket du kan låna.
För mer information angående våra lån och villkor se vanliga frågor


Vad innebär en Kreditprövning?

Alla finansiella institut måste enligt konsumentkreditlagen genomföra en kreditprövning på varje individ som ansöker om ett lån. Syftet med kreditprövningen är att säkerställa att låntagaren har en rimlig möjlighet till att återbetala det ansökta lånet.


Hur fungerar en Kreditprövning hos Kreditkontot?

I samband med en låneansökan får låntagaren genomgå en Kreditprövning. Vår kreditprövning består av en process innehållande 12 frågor till kunden, kreditprövningsuppslag hos Bisnode samt ett manuellt godkännande av en handläggare. Hela processen utförs på samtliga kunder, befintliga och nya, vid en låneansökan. Kreditprövningens frågor baseras på Konsumentverkets budgetkalkyl .


Definition av självdeklarationen

Allmän information

1. Civilstånd
Här anger du om du är gift eller ogift.
2. Antal vuxna i hushållet
Här anger du det antal vuxna som finns i hushållet. Antal vuxna används för att räkna ut kundens schablon-mässiga kostnader.
3. Antal barn i hushållet
Här anger du det antal barn som finns i hushållet. Antal barn används för att räkna ut kundens schablon-mässiga kostnader.
4. Anställningsform
Här anger du vilket typ av anställning som du har idag.
Den angivna anställningsformen används för att bedöma säkerheten i kundens rapporterade inkomst.
Valbara alternativ innefattar anställningsformer som Fast anställd och Egen företagare men även andra typer av sysselsättning som Student, Ålderspensionär, Sjukpensionär och Annat.
5. Boendeform
Här anger du vilken typ av boendeform som hushållet har idag. Valbara alternativ är Hyresrätt, Bostadsrätt, Äger hus, Inneboende och Annat.
Angiven boendeform används för att bedöma eventuella tillgångar.
6. Uppskattat behov av liknande krediter
Här anger du en uppskattning på ditt framtida behov av liknande krediter.
7. Kreditens syfte
Här anger du vad det ansökta lånet skall användas till. Angivet syfte för krediten används för att bedöma kundens konsumtionsmönster om kunden ansöker om fler lån.
8. Anställd sedan
Här anger du det årtal då din anställning påbörjades. Angivet årtal för påbörjad anställning används för att bedöma säkerheten i kundens nuvarande inkomst.


Sökandes inkomster och utgifter *

1. Inkomst efter skatt per månad (lön, bidrag, pension)
Här anger du nettoinkomster, alltså inkomster efter skatt. Denna summa innefattar såväl lön som bidrag och pensioner. Angiven inkomst används för att bedöma ditt betalningsutrymme.
2. Bostadskostnad
Här anger du din bostadskostnad. Angiven bostadskostnad används för att dra av från dina inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
3. Kostnader för övriga krediter (amortering och räntor)
Här anger du eventuella övriga krediter. Denna summa skall ej innefatta Bostadskostnader. Angiven kostnad för övriga krediter används för att dra av från dina inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
4. Bilkostnader per månad
Här anger du den totala kostnaden som du har för en eller flera bilar. Denna summa innefattar bensin, försäkring och skatt. Angiven bilkostnad används för att dra av från dina inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
5. Övriga kostnader per månad
Under övriga kostnader anger du eventuella kostnader som inte innefattas i tidigare ställda frågor i kreditprövningen. Angiven övrig kostnad används för att dra av från dina inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.


Hushållets inkomster och utgifter **

1. Hushållets inkomster efter skatt per månad (löner, bidrag och pensioner)
Här anger du hushållets nettoinkomster, alltså inkomster efter skatt. Denna summa innefattar såväl lön som bidrag och pensioner. Angiven inkomst används för att bedöma betalningsutrymme.
2. Hushållets totala bostadskostnad (Samtliga kostnader ska rapporteras enligt total summa för hushållet.)
Här anger du hushållets bostadskostnad. Angiven bostadskostnad används för att dra av från hushållets inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
3. Hushållets samtliga kostnader för övriga krediter (amortering och räntor)
Här anger du eventuella övriga krediter som finns i hushållet. Denna summa skall ej innefatta Bostadskostnader. Angiven kostnad för övriga krediter används för att dra av från hushållets inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
4. Hushållets totala bilkostnader per månad
Här anger du den totala kostnaden som hushållet har för en eller flera bilar. Denna summa innefattar bensin, försäkring och skatt. Angiven bilkostnad används för att dra av från hushållets inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.
5. Hushållets samtliga övriga kostnader per månad
Under övriga kostnader anger du eventuella kostnader som inte innefattas i tidigare ställda frågor i kreditprövningen. Angiven övrig kostnad används för att dra av från hushållets inkomster och för att bedöma betalningsutrymme.

* = Om endast 1 vuxen är angivet i formuläret.
** = Om fler än 1 vuxen är angivet i formuläret

Exempel på budgetkalkyl vid en kreditprövning

Kreditkontot begär i kreditprövningen att den sökande ska bistå med information om hushållets budget. Med dessa uppgifter skapar Kreditkontot en förenklad budget där det fastställs att den sökande har betalningsförmåga.

Uträkning

Kunden anger antalet personer i hushållet, barn och vuxna. Kreditkontot har baserat kalkylen på Konsumentverkets budgetkalkyl där man kan anta att 4200kr per individ bör täcka mat och skäliga levnadskostnader.

Vidare får kunden ange andra större utgiftsposter som kan anses vara normalt. Dessa innefattar bil, bostadskostnad och övriga kostnader på andra krediter.

Kunden anger också hushållets samlade inkomst efter skatt.

Budgeten blir då inkomster – utgifter.

Baserat på budgeten sätts ett maxbelopp som kunden kan låna, detta är det Kreditkontot anser är utrymmet för att på ett ansvarigt sätt kunna hantera en given kredit. Maximalt lånebelopp är då den uträknade budgeten samt en rimlig marginal.


Avslagen låneansökan p.g.a kreditprövning?

Ett avslag på en låneansökan kan inträffa då
  • Kunden har en betalningsanmärkning.
  • Kundens angivna utgifter för hushållet överstiger hushållets angivna inkomster.

Då vårt system genomför en automatisk budgetkalkyl baserat på 12 frågor är det viktigt att kunden noga kontrollerar angivna summor och lämnar fullständig och sanningsenlig information. En avslagen låneansökan p.g.a vår kreditprövning kan således bero på att kunden av misstag angivit fel siffror.